PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY IWKOWA

 

 

I TERMINY OTWARCIA

wtorek i czwartek od 8.00 do 15.00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

II NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

• przekazując do PSZOK odpady należy okazać dowód tożsamości wraz z

aktualną opłatą śmieciową

 

III PSZOK PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ODPADY Z

GOSP.DOMOWEGO:


• opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło

• opony samochodów osobowych ( limit 5 szt. na gospodarstwo domowe rocznie)

• odzież, tekstylia, dywany, wykładziny itp. 

• urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe

• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np.: odbiorniki radiowe i TV,

zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze

CD, DVD

• odpady wielkogabarytowe np. meble, wersalki, stoły

• odpady ulegające biodegradacji (np. trawa i liście)

 

IV PSZOK NIE PRZYJMUJE:

 

• niesegregowane zmieszane odpady komunalne

• materiały zawierające azbest

• papa i styropian budowlany

• odpady, których ilość, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z

działalności gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie

gospodarowania odpadami )

 

V UWAGI:


• odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani 

 zanieczyszczone

• PSZOK przyjmuje tylko odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach

domowych przez mieszkańców gminy Iwkowa 

• PSZOK odmawia przyjęcia odpadów, których ilość, skład lub charakter

wskazują, że  pochodzą z działalności gospodarczej. Do odpadów z

działalności gospodarczej stosuje się odrębne przepisy prawa

• pracownik PSZOK waży odpady i identyfikuje ich rodzaj

• pracownik PSZOK nie pomaga w rozładowaniu przywiezionych odpadów

kieruje jedynie do właściwego miejsca rozładunku. Wyjątek stanowią odpady

niebezpieczne, które odbiera pracownik PSZOK i umieszcza w przeznaczonym

do tego miejscu.