Składowanie odpadów to sposób postępowaniaz odpadami, których nie wykorzystano gospodarczo lub nie uszkodliwiono w inny sposób. Składowanie odpadów polega na bezpiecznym deponowaniu ich w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym - wysypisku. Składowisko odpadów (wysypisko) to obiekt zorganizowanego deponowania odpadów zlokalizowany i zaprojektowany zgodnie z przepisami. Składowanie odpadów odbywa sie w miejscach do tego wyznaczonych w sposób zapewniający ochronę środowiska (minimalizację wpływu na otoczenie) oraz bezpieczeństwo składowania. Składowiska odpadów (wysypiska) powinny być traktowane jako metoda uzupełniajaca lub jako końcowy element procesu zagospodarowania odpadów. 

Klasyfikacja wysypisk:

1. Ze wzgledu na warunki krajobrazowe i wysokość ukształtowania nad poziomem terenu:

  • wysokie wysypisko - 12 lub więcej metrów nad poziomem otaczajacego terenu
  • średnie wysypisko - od 4 do 12 metrów
  • niskie wysypisko - od 2 do 4 metrów

2. Ze względu na usytuowanie i wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu:

  • nadpoziomowe wysypisko na terenie płaskim
  • przyskarpowe wysypisko oparte o zbocza naturalne lub sztuczne
  • podpoziomowe wysypisko w starych wyrobiskach i obniżeniach terenu do wyrównania powierzchni.