PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY CZCHÓW

 

 

I TERMINY OTWARCIA

Aby oddać odpady do PSZOK należy wcześniej skontaktować się z Urzędem

Gminy pod nr tel. 14 662 17 10


II PSZOK PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ODPADY Z

GOSP. DOMOWEGO:


• odpady wysegregowane (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale),

• przeterminowane leki i chemikalia,

• zużyte baterie i akumulatory,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• zużyte opony.

 

III PSZOK NIE PRZYJMUJE:


• zmieszanych odpadów komunalnych,

• odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, nie obowiązani

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi na rzecz

gminy są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z

usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości wpisanego do rejestru działalności regulowanej – przez

okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za ta usługę.)

odpady remontowo-budowlane (gruz, styropian, itp.), odpady z demontażu

pojazdów, opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych,

 

V UWAGI:


Przypomina się mieszkańcom Gminy Czchów, że Punkt Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK w Czchowie umiejscowiony jest na terenie

bazy byłego Zakładu Usług Komunalnych (ul. Kazimierz Wielkiego 3, 32-860

Czchów). W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK w

Czchowie przyjmowane są nieodpłatnie odpady powstałe w gospodarstwie

domowym z terenu Gminy Czchów, w ramach opłaty pobieranej od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych zgodnie z art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).