Aktualności

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

               Pragniemy poinformować, że w myśl nowej ustawy z dnia 1 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ulega zmianie  sposób gospodarowania odpadami. 

            Od 1 lipca 2013r. obowiązki te przejmuje gmina, miasto.

            W związku z powyższym prosimy o śledzenie tego tematu w mediach, a przede wszystkim we własnych urzędach.

           W celu płynnego przejścia z jednego systemu do drugiego, firma deklaruje się do samego końca obsługiwać swoich Klientów.

          W momencie definitywnego rozstrzygnięcia o tym, kto będzie świadczył usługi na Państwa terenie, deklarujemy się rozwiązać umowy w trybie pilnym na zasadzie porozumienia obu stron.

          Jeżeli jedna czujecie Państwo potrzebę osobistego rozwiązania umowy dla ułatwienia poniżej przedstawiamy wzór pisma: 

 

   .......................................                                                                         ..............................                   (imię i nazwisko)                                                                                    (miejscowość,data)                                                                                                         

      ........................................      

          (adres zamieszkania)

 

 

 

                                                                                           F.U.H.  DIMARCO

                                                                                           32-861 Iwkowa 482

 

 

 

 

          W związku  z wejściem w życie ustawy  z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

    i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw , zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy z dniem  

    01 lipca 2013r.

 

 

 

 

                                                                                             …………………………………………

                                                                                                          (podpis)

ban azbest.png

 

AZBEST to minerał odporny na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie.

Przez ponad 100 lat był wykorzystywanye do produkcji bardzo wielu materiałów azbestowo- cementowych.

W Polsce jest około 14 500 tysięcy ton wyrobów zawierających azbest, głównie w budownictwie.

 

GDZIE W BUDYNKU MOŻE BYĆ AZBEST ?

milutki.pngW Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:

 • pokryć dachów: eternit i papa dachowa,
 • płyt elewacyjnych
 • płyt balkonowych
 • drobnych urządzeń w gospodarstwach domowych: żelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne,
 • rur do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,
 • przewodów wentylacyjnych
 • przewodów kominowych

Koniecznie sprawdź czy azbest jest w twoim domu!

 

DLACZEGO TRZEBA USUNĄĆ AZBEST?

Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, ze może być szkodliwy dla zdrowia - włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnuch chorób okładu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED DZIAŁANIEM AZBESTU? 

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednak te wyroby azbestowe, które zostały zakwalifikowane do wymiany trzeba natychmiast usunąć. Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.

NIE USUWAJ AZBESTU SAMODZIELNIE

Jeżeli musisz usunąć wyroby azbestowe zeswojego gospodarstwa, pamiętaj, ze moze tego dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez Twojego starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Tylko taka firma moze prawidłowo usunąć azbest nie narażająć niebezpieczeństwo Ciebie, Twoich bliskich i sąsiadów. Kontakt do upoważnionych firm w Twoim regionie uzyskasz w urzędzie gminy.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ, GDY MUSISZ USUNĄĆ AZBEST?

 • Wszystkie prace związane z usuwaniem azbestu, muszą być prowadzone na mokro. Zapobiega to uwalnianiu włókien azbestowych do powietrza i minimalizuje ich wdychanie do płuc;
 • Zdemontowane wyroby zawirajace azbest są niebezpiecznymi odpadami i zakazne jest ich powtórne wykorzystanie;
 • Niebezpieczne odpady zaierajace azbest muszą być unieszkodliwione poprzez składowanie w odpowiednio wyznaczonych do tego miejscach - nie mogą być pozostawiane na terenie posesji, bądź wyrzucane na "dzikie wysypiska".

1. PRZEPROWADŹ KONTROLĘ

Właściciel każdego gospodarstwa ma obowiązek skontrolować czy na jego terenie znajdują się wyroby azbestowe oraz dokonać ich stanu technicznego. Wyroby zawierające azbest, zakwalifikowane do wymiany muszą być usunięte, natomiast wyroby nieuszkodzone, muszą być bezpiecznie użytkowane do momentu kolejnej kontroli. Do 2032 roku wszystkie wyroby zawierajace azbest muszą być usunięte.

2. DOKONAJ INWENTARYZACJI

Koniecznie przeprowadź inwentaryzację zastosowanych wyrobów zawierających azbest. Jeden egzemplarz stosownej informacji o rodzaju, ilości i miejsca wykorzystywania wyrobów azbestowych, czasie i sposobie ich usuwania oraz czasie i sposobie zastąpienia ich wyrobami nieszkodliwymi przekazuj odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta co roku do 31 stycznia.

3. PRZEPROWADŹ OCENĘ STANU TECHNICZNEGO

Informacje o stanie wyrobów azbestowych znajdujących się w Twoim godpodarstwie zamieść w arkuszu "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowanie wyrobów zawierających azbest", który następnie przekaż do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Arkusze do oceny i inwentaryzacji uzyskasz w swoim urzędzie gminy. Pamietaj, uczciwa i rzetelna inwentaryzacja są niezbędne dla zdrowia Twojego i Twoich bliskich.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE I POMOC?

Wszelkie informacje na temat usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym informacje o profesjonalnych firmach orazskładowiskach odpadów azbestowych uzyskasz w swoim urzędzie gminy i na stronach internetowych: www.bazaazbestowa.pl, www.mg.gov.pl

WSPARCIE FINANSOWE

Możesz uzyskać dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych ze swojego gospodarstwa:

 • wiele gmin dofinansowuje działania swoich mieszkańców na związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
 • Bank Ochrony Środowiska udziela preferencyjnych, proekologicznych kredytów m.in. na bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie.

USUWANIE AZBESTU Z TERYTORIUM POLSKI

dach.pngW 2003 r. rozpoczęto realizację rządowego programu, którego głównym celem jest usuniecie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2003 - 2032, tak aby z terenu Polski całkowicie usunąć wyroby z azbestem w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i środowisku.


Więcej informacji na stronach internetowych: www.bazaazbestowa.pl, www.mg.gov.pl.

Materiał pochodzi z ulotki reklamowej przygotowanej w ramach realizacji zadań wynikających z "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest , stosowanych na terytorium Polski", na zlecenie Ministra Gospodarki.