PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY LIPNICA MUROWANA


 

I TERMINY OTWARCIA:

 

w pierwszy poniedziałek i czwartą sobotę każdego miesiąca

• poniedziałek w godz. 8:00 do 15:00

• sobota w godz. 8:00 do 13:00

 

II NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 

• przekazując do PSZOK odpady należy okazać dowód tożsamości wraz

aktualną opłatą śmieciową

 

III PSZOK PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ODPADY

Z GOSP.DOMOWEGO:


• papier i tektura

• szkło

• tworzywa sztuczne

• odpady ulegające biodegradacji

• popiół

• przeterminowane leki

• chemikalia

• zużyte baterie i akumulatory

• urządzenia elektryczne i elektroniczne

• odpady wielkogabarytowe

• odpady budowlane

 

IV PSZOK NIE PRZYJMUJE:

 

• odpady zawierające azbest

• szkło zbrojone i hartowane,

• metal, opakowania metalowe,

• duże folie z gospodarstw rolnych,

• części samochodowe.

 

V UWAGI:

 

• Na terenie przy Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Dolnej (za

Boiskiem Sportowym) mieści się PSZOK, w którym są przyjmowane

odpady komunalne w ramach uiszczanej opłaty zagospodarowanie odpadami

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

• W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są

przyjmowane odpady budowlane tylko z drobnych remontów i innych robót

budowlanych wykonywanych we własnym zakresie. Odpady powstałe przy

ocieplaniu budynków (w tym styropian) nie mogą być traktowane jako odpady z

drobnych remontów i przekazywane w ramach opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi. Odpady te powinny być zagospodarowane przez firmę

wykonującą usługę ocieplania budynku lub przekazane przez właściciela

budynku firmie odbierającej odpady za dodatkową opłatą.